Aktualności

Aktualności

Zarząd informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. uzgodnił oraz podpisał Plan Połączenia z Alchemia S.A. Plan został uzgodniony i podpisany pomiędzy Alchemia S.A jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi (Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o.)
Połączenie nastąpi w oparciu o następujące zasady:


1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Alchemia S.A, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.Plan połączeniaPlan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://alchemiasa.pl w zakładce „Inwestorzy”)oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych. Ponadto Plan Polaczenia został opublikowany w Systemie ESPI przez Alchemia S.A. jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Historia

Historia

RUREXPOL Sp. z o.o. (Spółka) poprzednia nazwa Spółki STALKOM Sp. z o.o. działa na podstawie Umowy Spółki z dnia 9 lipca 1993 roku z późniejszymi zmianami. W dniu 19 maja 2003 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Rejestr Przedsiębiorców - pod numerem KRS 0000161707. Aktem Notarialnym 16261/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku została zmieniona nazwa Spółki siedziba oraz zakres działalności. Zmiany te zostały wpisane do KRS w dniu 30 grudnia 2010 roku. Od tego dnia Rejestrem właściwym Spółki jest KRS w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy. Spółce nadano numer statystyczny REGON 271853764 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 6310022967 potwierdzony dnia 6 maja 2011 roku. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Trochimowskiego 27, 42-207 Częstochowa. W dniu 7 stycznia 2013 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) doszło do podziału poprzez wydzielenie Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w ten sposób, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej w postaci oddziału Spółki dzielonej funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie została przeniesiona na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym, na podstawie art. 531 § 1 KSH, Spółka Alchemia S.A. wstąpiła z dniem wydzielenia tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. we wszystkie prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe należności i zobowiązania) Spółki dzielonej związane z działalnością Rurexpol Sp. z o.o. Zakładu Produkcji Oddział w Częstochowie, w tym w prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe należności i zobowiązania) wynikające z umów (w tym przyjętych zamówień) zawartych przez klientów/kontrahentów ze Spółką dzieloną. Z dniem 7 stycznia 2013r. działalność produkcyjna w zakresie produkcji rur kontynuowana była przez Spółkę Alchemia S.A. Po dniu 7 stycznia 2013 r. Rurexpol sp. z o.o. wykonuje działalność związaną z usługami badań laboratoryjnych.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Główną działalnością spółki są usługi laboratoryjne świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych głównie na rzecz Alchemia SA polegające na wykonywaniu usług wycinania prób i usług laboratoryjnych. Spółka wykonuje badania próbek z dostarczonego materiału i przeprowadza następujące badania:
- badania metalograficzne:
- badania własności mechanicznych,
- badania własności technologicznych,
- badania kontrolne składu chemicznego,
- badania ekspertyzowe wynikające z bieżących potrzeb produkcyjnych,
- inne badania – objęte wymaganiami dodatkowymi,
- badania w zakresie pomiarów długości i kąta.

Stan prawny i własnościowy

Stan prawny i własnościow

Kapitał zakładowy Spółki:wynosił 1.609.950,00 zł.,który dzieli się na 32.199 udziałów po 50 zł. każdy. Jedynym udziałowcem na dzień 31.12.2017 r. jest Alchemia S.A. posiadająca 100,00 % w kapitale podstawowym spółki. Spółka nie posiada udziałów własnych.

Kontakt

Kontakt

Rurexpol Sp. z o.o., KRS 0000161707, REGON 271853764, NIP 6310022967

Adres

ul. Trochimowskiego 27,
42-200 Częstochowa

E-mail

sekretariat.rxp@alchemiasa.pl

Telefon

tel: 883301222